Praktische informatie

Hoogst persoonlijk

Wachttijden

Normaal gesproken zijn er bij ons geen wachttijden voor het doen van een intake en het starten van een behandeling. De behandelaar neemt in principe binnen 2 werkdagen contact met u op. Indien mogelijk wordt er binnen een week een eerste afspraak gepland. Welk ziektebeeld of welke zorgverzekeraar u heeft maakt hierin geen verschil. In uitzonderlijke gevallen hebben wij wel een wachttijd in een bepaalde regio of voor een bepaalde behandelaar. Dan leest u dat hier beneden:

Aanmelding en eerste afspraak

Tijdens een eerste afspraak wordt nagegaan wat uw vraag is. Ook verzamelen wij informatie over alle factoren die mogelijk een rol spelen bij het veroorzaken of oplossen van uw probleem. Soms vragen wij u een vragenlijst in te vullen om uw situatie zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Als het nodig is vragen wij, met uw toestemming, informatie op bij uw verwijzend huisarts/specialist of een eerdere behandelaar. Uw behandelaar bekijkt met u wat uw klachten zijn, hoe ernstig en complex ze zijn en hoe ze zich tot nu toe ontwikkeld hebben. Met die informatie wordt duidelijk welke behandeling het beste bij u past en of u vanuit uw verzekering de behandeling vergoed kunt krijgen. In het eerste gesprek bespreken we dit met u, zodat voor u duidelijk is hoe lang de behandeling duurt en wat de kosten zijn.

Verwijzing

Voor de vergoeding van de behandeling hebben we meestal een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Soms hebben we deze verwijzing al ontvangen voordat uw behandeling start. Als dat niet zo is, dan is het de bedoeling dat u deze bij uw eerste afspraak aan de behandelaar geeft. Als u aan huis behandeld wordt is het belangrijk dat dit op de verwijzing vermeld staat.

Openingstijden

Afspraken worden altijd door de behandelaar met u afgestemd en vinden in principe plaats op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.
Het servicebureau van Novicare is voor vragen bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via het telefoonnummer: 0499 801 975.

Privacy

Uw behandelaar heeft beroepsgeheim. Alle informatie over u wordt vertrouwelijk behandeld. Het geven van informatie aan anderen doen wij alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft.

Bij een aantal disciplines vraagt de verzekeraar om enkele algemene gegevens met betrekking tot uw diagnose en behandeltraject. Op het toestemmingsformulier vragen wij u of u het goed vindt dat wij deze informatie over u doorgeven. Als u dat niet wilt, dan kunt u samen met uw behandelaar een privacyverklaring invullen.

Wanneer u bij ons in behandeling komt, houdt de behandelaar hiervan een dossier bij. Als u meerdere behandelaren van Novicare heeft dan werken we gezamenlijk in uw dossier. U mag altijd in dit dossier kijken en om een afschrift vragen.

Afspraken afzeggen

Uw behandelaar houdt tijd voor u vrij in zijn agenda. Als u echt niet kunt, dan dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden, zodat uw behandelaar nog de mogelijkheid heeft een andere afspraak te maken. U kunt zich via de telefoon bij uw behandelaar afmelden. Spreek eventueel een bericht op de voicemail in. U kunt zich ook via het servicebureau afmelden (tel: 0499-801 975). Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd moet u een deel van de kosten betalen.

Einde van de behandeling

Als wij in overleg met u de behandeling afronden, informeren wij de verwijzend huisarts/ specialist hierover. Ook wordt de zorgverzekeraar hierover geïnformeerd. Daarna bewaren wij uw dossier zo lang als in de wet vastgelegd is dat dit bewaard moet blijven.

Kosten

Voor mensen zonder Wlz-indicatie

Behandeling door de arts gespecialiseerd in ouderengeneeskunde wordt op dit moment vergoed via een subsidieregeling, waardoor u zelf geen kosten hebt. Vanaf 1 januari 2020 worden de kosten vergoed vanuit uw zorgverzekering, waarvoor het wettelijk eigen risico geldt.
De psycholoog en logopedist worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering, waarbij wel het wettelijk eigen risico van toepassing is.
Voor de ergotherapie worden vanuit uw basisverzekering de eerste 10 behandelingen vergoed en voor diëtetiek een maximum van 3 uur per jaar. Voor beiden geldt het eigen risico.
Fysiotherapie wordt bij een chronische indicatie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling, tenzij u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie waaruit dit vergoed kan worden. Ook hiervoor geldt het eigen risico.

Novicare heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars. Als wij met uw verzekeraar een contract hebben, declareren we uw behandeling daar rechtstreeks. Als dat niet zo is, krijgt u een factuur die u zelf kunt declareren.

Of u een verwijzing van uw huisarts nodig heeft voor de behandeling, vindt u in dit overzicht:

Contracten zorgverzekeraars

De lijst van gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u hier.

Bij CZ zorgverzekering is er altijd een verwijzing nodig omdat niet gewerkt wordt met directe toegankelijkheid.

Eigen risico

De behandeling die u krijgt telt mee voor het eigen risico. De hoogte van dit eigen risico hangt af van uw verzekering, met een wettelijk minimum van € 385,- in 2019. Dit is het bedrag dat uw verzekeraar vraagt voor alle zorgkosten die u maakt, en moet u dus altijd zelf betalen. Alle zorgkosten boven dit bedrag worden door uw verzekeraar vergoed.

Om na te gaan welke kosten uw verzekering vergoedt, adviseren wij u om dit op te zoeken in uw polis, of contact op te nemen met uw verzekeraar. Als u geen vergoeding via de ziektekostenverzekering krijgt, kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Tarief

De kosten van een behandeling zijn verschillend per zorgverzekeraar. Ook is het mogelijk dat uw behandelaar een specialisatie heeft waarvoor een ander tarief geldt.

Kosten

Voor mensen mét een Wlz-indicatie

Vanaf de datum dat uw Wlz-indicatie ingaat betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Ook als u op dat moment (nog) geen zorg ontvangt maar bijvoorbeeld op een wachtlijst staat, is een eigen bijdrage van toepassing. Deze is €23,40 per maand (prijspijl 2019) als u minder dan 20 uur per maand zorg ontvangt. Wanneer u meer dan 20 uur per maand zorg ontvangt door middel van een VPT, MPT, PGB of, in een zorginstelling, door middel van een ZZP, dan wordt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage berekend.

Meer informatie over de eigen bijdrage in de Wlz vindt u op: https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Onafhankelijke ondersteuning voor u als cliënt

U heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner om u te helpen met het kiezen van een passend pakket en een zorgaanbieder. Uw eigen zorgkantoor biedt deze ondersteuning gratis aan of heeft daar afspraken over gemaakt met partijen die u hierbij kunnen helpen. U kunt meer informatie vinden op de website van uw zorgkantoor.
Als voorbeeld ziet u hier de informatie zoals Menzis die aanbiedt: https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

Psychologie

Hier vindt u meer informatie omtrent het kwaliteitsstatuut, ROM en de BIG-registratie van onze psychologen.

Tevredenheidsonderzoek

Naar aanleiding van uw behandeling bieden wij u een cliënttevredenheidsonderzoek aan. Dit is een eis van de zorgverzekeraar en wordt door een extern bureau uitgevoerd. Uw behandelaar zal u vragen om een emailadres op te geven waarnaar het onderzoek gestuurd kan worden. Dit mag ook het mailadres van uw contactpersoon zijn, zodat hij of zij het voor u kan invullen.

Cliëntenraad

De cliënten van Novicare worden vertegenwoordigd door de leden van de cliëntenraad. Over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn, overleggen zij met de directie.

De cliëntenraad van Novicare is bedoeld voor cliënten die gebruik (willen maken) van behandeling thuis/eerstelijnsbehandeling. Novicare werkt ook samen met verschillende zorgorganisaties voor wie zij de behandeling uitvoert; zij hebben hun eigen cliëntenraad.

Bent u cliënt of familielid en heeft u vragen of suggesties voor de cliëntenraad, neem dan per mail contact op met voorzitter Eddy Odijk via clientenraad@novicare.nl. Wij zijn ook nog op zoek naar iemand die het leuk lijkt om lid te worden van de cliëntenraad. Bij interesse of als u hier wat meer over wilt weten horen wij graag van u!