Wat bieden wij?

Hoogst persoonlijk

Onze expertise is de behandeling van cliënten met een complex chronische zorgvraag, die wij dan ook graag voor uw organisatie op ons nemen. Daarnaast hebben wij ook veel kennis en expertise m.b.t. behandeling en kunnen u daardoor ook adviseren bij vraagstukken met betrekking tot uw behandeldienst. 

BENT U OP ZOEK NAAR…

01-01-behandeling

Behandeling

Invulling van de behandelfunctie in de verpleeghuiszorg of andere zorgvormen zoals ELV of aanvullende behandeling?

Meer informatie

01-03-advies

Advies

Advies over b.v. kwaliteit of efficiënte inrichting van behandeling?

Meer informatie

01-02-training

Scholing

Scholing op b.v. het gebied van BOPZ/onbegrepen gedrag of coaching van uw zorgteams?

Meer informatie

Behandeling

Als u geen eigen behandeldienst heeft, zijn wij het beste alternatief! De behandelaren van Novicare treden dan op als uw eigen behandeldienst, terwijl u niet de zorgen van een eigen dienst heeft. Wij werken regelmatig samen met kleinere organisaties en organisaties die vanuit een verzorgingshuissituatie gaan beginnen met verpleeghuiszorg. Wij hebben veel ervaring in huis om hen hierbij goed te begeleiden. Bij meerdere van onze samenwerkingspartners zijn wij al vanaf de start van de verpleeghuiszorg de behandeldienst, met soms al meer dan 10 jaar intensieve samenwerking.

WLZ, ELV, VPT, PGB, MPT, ZVW, H en S 335, 329 en 330… De afgelopen jaren is er een veelheid aan verschillende zorgconcepten in de markt ontstaan. Als Novicare willen wij graag aansluiten bij uw individuele wens en het aanbod van uw organisatie, al dan niet in samenwerking met de huisarts. Wij kennen de wettelijke kaders en denken graag met u mee over de invulling van de functie behandeling binnen uw organisatie.

Waar de specialist ouderengeneeskunde optreedt als hoofdbehandelaar, vullen wij de volledige functie behandeling voor u in. Daar hoort dus bij dat u ook ontzorgd wordt op het gebied van o.a. de 24-uurswaarneming en de invulling van de rol van BOPZ-arts en arts infectieziekten.

Uw samenwerking met Novicare geven we op een gedegen en transparante manier vorm via een SLA (service level agreement), en een samenwerkingsovereenkomst met financiële bijlage.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op

Advies en andere ondersteuning

Heeft uw zorgorganisatie een vraagstuk op het gebied van behandelaren en de kwaliteit en/of efficiency van de behandeldienst? Wij kunnen u daarbij helpen. Dat doen we innovatief en voor elke situatie op maat, op basis van uw behoefte.

Heeft u bijvoorbeeld tijdelijk ondersteuning nodig, loopt het stroef en heeft u inzicht nodig, wilt u een transformatie realiseren, moderniseren, de efficiëntie of kwaliteit verhogen? Deze en andere vraagstukken pakken wij graag met u aan. Dit doen wij door middel van onder andere:

Een deskundige behandelaar die mee kijkt op de werkvloer. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, de bejegening van cliënten of ter voorbereiding op inspectiebezoek. Altijd met een gedegen verslag en praktische actiepunten waar u mee aan de slag kunt.

Bijvoorbeeld door het toetsten of schrijven van de onderzoeksrapportage of het leveren van een voorzitter of behandelaar voor de onderzoekscommissie

Quick scan van de processen en efficiëntie in uw organisatie, uitgevoerd door behandelaren met veel ervaring en een kritische blik.

Inspirerende sessies waarin een toekomstvisie wordt ontwikkeld voor uw organisatie waarbij een goede samenwerking tussen zorg en behandeling centraal staat.

Op een praktische manier met behandelaren en zorg aan de slag om dagelijkse processen te verbeteren en zo te komen tot optimale samenwerking tussen zorg en behandeling.

Inzet van een deskundige coach om intervisie van behandelaren te begeleiden en de kwaliteit en vaardigheden van de behandelaren te vergroten.

Persoonlijke coaching voor behandelaren of managers door een coach met een behandelachtergrond.

Goede interim managers die behandelaren in hun kracht zetten en het niveau van de organisatie laten groeien.

Inzet van specialisten ouderengeneeskunde op de afdeling waarbij zij naast het cliëntenwerk de afdeling en behandelteams coachen naar een hoger niveau.

Wilt u meer weten? Of direct sparren over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op

Scholing

Of cliënten tevreden zijn, hangt grotendeels af van hun tevredenheid over de zorgmedewerkers. Hun kennis en kunde is essentieel voor het leveren van goede zorg. Wij bieden scholing en trainingen voor zorgteams, variërend in thema’s van valpreventie tot BOPZ. Daarbij vinden we theorie belangrijk, maar wel in relatie tot de praktijk. Al onze trainingen worden dan ook gegeven door behandelaren die zelf actief zijn in het vakgebied. Wij kunnen uw teams trainen op de volgende vlakken:

Als zorgorganisatie wilt u een veilige leefomgeving bieden aan cliënten die psychogeriatrische zorg nodig hebben en voldoen aan de eisen die de wet BOPZ/ WZD aan een zorgorganisatie stelt. Daarvoor is kennis van de doelgroep en de wettelijke kaders nodig, op de gehele werkvloer.

De training veiligheid en dementie is een praktische en interactieve training. Vanuit het ziektebeeld dementie en het kader van de wet BOPZ/ WZD wordt een vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk.

Na deze training zijn de deelnemers op de hoogte van de procedures om iemand op te mogen nemen op een gesloten afdeling. En kennen zij de voorschriften die gelden binnen een gesloten afdeling. Daarnaast herkennen deelnemers risicovolle situaties voor cliënten met een cognitieve stoornis, zoals dementie, en weten hoe te handelen in dergelijke situaties.

Als verzorgende of verpleegkundige heb je dagelijks te maken met cliënten die angstig zijn, zich ontredderd voelen of zelfs agressief reageren. Om het gedrag van bewoners met dementie effectief te kunnen beïnvloeden is het kunnen aansluiten bij zijn belevingswereld essentieel. Hoe kom je te weten wat de bewoner ervaart en wat de aanleiding is voor zijn handelen? Hoe krijgt je vertrouwen en hoe gaat je om met situaties waarin meerdere bewoners tegelijk een beroep op je doen?

In deze actieve en praktijkgerichte training leer je aan de hand van (eigen) casuïstiek, video en ervaringen waar gedrag van bewoners met dementie vandaan komt. Samen met collega’s werk je aan je vaardigheden om gedrag effectief te beïnvloeden.

Onbegrepen gedrag bij dementie komt steeds vaker terug in de zorg en raakt ons allemaal. Als je 24×7 verantwoordelijk bent voor een groep cliënten waar onbegrepen gedrag voorkomt kan dit erg lastig zijn.

Belangrijk is dan ook om te leren hoe dit gedrag ontstaat en hoe je er op een goede manier mee om kan gaan.

Dat leer je in deze praktische training.

Als verzorgende of verpleegkundige heb je geregeld te maken met cliënten die vanuit hun dementie agressief kunnen reageren op de buitenwereld. Om agressie te voorkómen of effectief om te buigen, zijn kennis van dementie en gedrag, inzicht en vaardigheid in het voorkómen van agressie essentieel. Waarom reageert een bewoner agressief, hoe ontwikkelt agressie zich, is agressie te voorkómen en hoe de-escaleer je een dreigende situatie?

In deze actieve en praktijkgerichte training leer aan de hand van (eigen) casuïstiek, video en ervaringen waar agressie van bewoners met dementie vandaan komt. Samen met collega’s werk je aan vaardigheden om agressie effectief te beïnvloeden.

Als verzorgende of verpleegkundige heb je dagelijks te maken met valgevaarlijke cliënten. Jij bent vaak degene die valgevaar het snelst kan opmerken en kan aankaarten. Om de kans voor het vallen zoveel mogelijk te verkleinen in het huis, is het van essentieel belang dat je de factoren en risico’s voor het vallen kent en herkent. In deze actieve en praktijkgerichte training leer je aan de hand van (eigen) casuïstiek, video en ervaringen om te gaan met (mogelijke)valgevaarlijk cliënten. Samen met je collega’s werk je aan je vaardigheden om valgevaar effectief te beïnvloeden en om te werken aan valpreventie.

Het verzorgen en verplaatsen van cliënten kan een erg zware taak zijn. Als zorgmedewerker is een goede vaardigheid op gebied van tillen en transfers dan ook van groot belang. Door onze fysiotherapeut en ergotherapeut wordt achtergrondinformatie gegeven over klachten die hierbij kunnen ontstaan en mogelijke manieren om dit te voorkomen. Ook worden goede tiltechnieken heel praktisch geoefend en is er een mogelijkheid om op specifieke onderwerpen in te gaan.

zowel de basis- als de vervolgscholing kan worden ingericht ( bv mbv ergocoach) rondom de vragen die op dat moment op de locatie spelen zodat praktische toepassing gegarandeerd is.

In deze leerzame en praktijkgerichte scholing leer je aan de hand van theoretische achtergronden, (eigen) casuïstiek en praktische opdrachten meer over kauw- en slikproblemen bij ouderen en over passende voeding in relatie tot gezondheid. Samen met collega’s werk je aan kennis en vaardigheden om bewoners die problemen ervaren met eten en drinken op een prettige en effectieve manier te begeleiden.

Training

Om behandelaren te laten groeien en een positieve verantwoordelijke positie binnen de organisatie in te kunnen laten nemen bieden wij training voor behandelaren. Deze training wordt gegeven door coaches met een achtergrond als behandelaar waardoor de training heel praktisch kan worden ingevuld. Hierbij kunt u denken aan:

Ontwikkelen visie op wat begeleiding geven inhoudt, waar richt je je op als “leider”, vermogen ontwikkelen persoonlijke ontwikkeling bij de ander te stimuleren, bereiken openheid en diepgang bij het bespreken van het functioneren, sterke kanten én ontwikkelkanten bespreken.Vanuit eigen persoonlijk leiderschap, leiderschap bij de medewerkers stimuleren.

Ervaringsgericht leren staat centraal in de training. De ervaringen en actuele werksituatie van de deelnemer vormen het casus materiaal waarmee gewerkt wordt. Hierdoor kunnen ervaringen direct worden toegepast in de praktijk. Met behulp van de coach doet iedereen ervaring op met zowel het coachen als het gecoacht worden en wordt het inzicht in de dynamiek van interacties verscherpt. Hierdoor ontstaat een verdiept inzicht welke specifieke aanpak aansluit bij de persoonlijke voorkeur en de werksituatie.

De specialist ouderengeneeskunde heeft binnen de zorgorganisatie een bijzondere positie. Zijn of haar handelen heeft veel impact op de cliënt, de familie, en de zorg(organisatie), en ligt daarom veelal onder een vergrootglas. Tegelijkertijd signaleert de SO ook vaak de kwalitatieve risico’s binnen de organisatie.

Hoe ga je hier als professional zo mee om dat enerzijds de kwaliteit van zorg geborgd wordt, en anderzijds je positie binnen de organisatie wordt (h)erkend, zodat uiteindelijk de cliënt, de klant en de dokter tevreden zijn?

Artsen handvatten bieden om effectief te communiceren onder druk, waardoor zij de eigen positie bij de klant verstevigen en de klant waar nodig verder helpen/ondersteunen.

De effectiviteit van een behandeling van een paramedicus wordt voor een belangrijk deel bepaald door de samenwerking met de zorg en de kwaliteit van het zorgteam of de zorgorganisatie. De samenwerking met de zorg en de kwaliteit worden op hun beurt ook weer door verschillende factoren beïnvloed. In de praktijk van de paramedicus komt het geregeld voor dat de behandeling van de cliënt aan effectiviteit verliest.  De vraag is wat kunnen wij als behandelaren doen om een kwaliteitsverbetering teweeg te brengen t.b.v. de behandeling van de cliënt en welke competenties heb je daarvoor nodig?

Wij verzorgen graag een aanbod op maat voor u.

Neem contact met ons op