Wij respecteren en bewaken uw privacy

Hoogst persoonlijk

Privacyverklaring

 

Inleiding

Deze privacyverklaring is opgesteld om alle persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening van Novicare verwerkt worden te beschrijven en om aan te tonen dat we conform de AVG zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. De gegevens worden in overeenstemming met de wet gebruikt en zijn beveiligd. Verder kunt u hier ook lezen waar u terecht kunt met vragen over privacy.

Welke gegevens verwerken we?

Novicare verwerkt in kader van haar werkzaamheden verschillende persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die worden verzameld en die noodzakelijk zijn om de verschillende diensten die Novicare aanbiedt te verwezenlijken.

Cliënten

Voor cliënten zijn dit in ieder geval de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BSN
 • Zorgindicatie
 • Medische en zorg informatie, indicaties, medicatie
 • Gegevens over uw huisarts en verzekering
 • Gegevens over uw aanspreekpunten (NAW, telefoonnummer, e-mail adres)

Op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moeten zorgverleners een medisch dossier bijhouden waarin deze gegevens opgenomen worden.

De gegevens in deze privacyverklaring zijn bedoeld voor cliënten die gebruik (willen) maken van behandeling thuis/eerstelijnsbehandeling door Novicare. Novicare werkt ook samen met verschillende zorgorganisaties voor wie zij de behandeling uitvoert en waar het privacyreglement van de zorgorganisatie van toepassing is.

Website

Novicare verwerkt in het kader van haar werkzaamheden ook via haar website verschillende persoonsgegevens. Dit zijn gegevens van websitebezoekers, sollicitanten, behandelaren die via de website te kennen geven interesse te hebben in Novicare en websitebezoekers die een vraag stellen via het contactformulier of zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. De gegevens die hierbij verwerkt worden zijn: NAW-gegevens, telefoonnummers en mailadressen. In het kader van sollicitaties worden ook c.v.’s en motivatiebrieven verwerkt. Ook worden op de website nieuwsberichten gedeeld waarbij sprake kan zijn van persoonsgegevens van medewerkers en/of zorgorganisaties waarmee Novicare samenwerkt.

Novicare verwerkt dus in het kader van haar algemene bedrijfsvoering via de website verschillende persoonsgegevens die betrekking hebben op de volgende betrokkenen:

–      Sollicitanten
–      Medewerkers
–      Klanten
–      Websitebezoekers

Medewerkers

Novicare verwerkt vanzelfsprekend ook persoonsgegevens van haar medewerkers. Voor hen is een separaat privacyreglement beschikbaar via de interne documenten van Novicare.

Inzetten van derden voor onze verwerkingen

Novicare maakt gebruik van verschillende applicaties en systemen voor een goede dienstverlening. Met de leveranciers van deze applicaties en systemen zijn afspraken gemaakt over gegevensbescherming en veiligheid. Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Daarnaast zorgt Novicare met verschillende organisatorische maatregelen zoals een autorisatiebeleid en wachtwoordbeleid dat de gegevens goed worden beschermd. Alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden hebben toegang. Novicare ziet toe op de naleving van interne en externe afspraken bij de verwerking van uw gegevens.

Waarom verzamelen we uw gegevens??

Novicare verwerkt bovenstaande gegevens voor activiteiten die behoren tot de dienstverlening en bedrijfsvoering van een behandeldienst. De verwerkingen zijn verbonden aan de wettelijke grondslagen zoals beschreven in de AVG. De grondslagen waar Novicare zich op beroept zijn:

 • Wettelijke verplichtingen (zoals wet WGBO)
 • Gerechtvaardigd belang (dit houdt in dat het verwerken van de gegevens noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld dat het bijhouden van een dossier nodig is voor een goede behandeling)
 • Toestemming (indien u na informeren over het doel, zelf duidelijk toestemming heeft gegeven)

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke bewaartermijnen. De wettelijke bewaartermijnen worden gehanteerd waar deze toepasselijk zijn en daarnaast heeft Novicare zelf bewaartermijnen ingesteld voor persoonsgegevens zonder wettelijk bewaartermijn. Hierbij is steeds gekeken hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt.

Medische dossiers moeten conform de WGBO na afloop van de behandeling minimaal 15 jaar bewaard worden. Dit is een minimale bewaartermijn die in specifieke situaties verlengd kan worden. Dit kan voorkomen wanneer er een andere wettelijke bewaartermijn is, wanneer dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Uw rechten

U kunt ons altijd verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Ook heeft u recht op dataportabiliteit, recht op bezwaar, beperking en recht op inzage.

Cliënten

Als cliënt kunt u hiervoor een mail of brief sturen naar uw behandelaar. Het is daarbij belangrijk uw verzoek duidelijk te beschrijven en uw volledige NAW-gegevens en het e-mailadres waarop u te bereiken bent te vermelden. We moeten altijd de identiteit vaststellen van diegene die een verzoek indient, per situatie bekijken we met u hoe we dit het beste kunnen doen.

U krijgt zo snel mogelijk reactie op uw verzoek, in ieder geval binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken.

Medische gegevens

In het kader van medische gegevens is zowel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. U heeft in dit geval ook recht op inzage van het dossier en op het aan laten brengen van wijzigingen c.q. aanvullingen en het laten vernietigen van (delen van) uw dossier

De persoonlijke aantekeningen van behandelaren zijn hiervan uitgezonderd. Novicare kan in uitzonderingssituaties (privacy van anderen) besluiten om u een bepaald deel van het dossier niet te laten inzien. Dit is in alle gevallen een belangenafweging waarbij Novicare haar argumenten en redenen motiveert.

Niet-cliënten

Als u geen cliënt bent van Novicare kunt u om gebruik te maken van de genoemde rechten contact opnemen met onze beveiligingsbeheerder, die met u zal bekijken of er eventueel aanvullende gegevens nodig zijn en hoe uw verzoek opgepakt kan worden. U kunt de beveiligingsbeheerder telefonisch bereiken via 0499-801 970 of schriftelijk via ons kantoor in Best:

Novicare

T.a.v. beveiligingsbeheerder
Europaplein 1
5684 ZC Best

– Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op, in ieder geval binnen maximaal 4 weken. –

Hoe beschermen we uw gegevens?

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte informatie te beschermen. Novicare maakt hiervoor gebruik van diverse beveiligingstechnieken zoals autorisatiebeheer, toegangsbeheer, wachtwoordbeleid en beveiligde servers. Tevens beschikt Novicare over verwerkersovereenkomsten met betrokken partijen.

Beveiligde mail

Om vertrouwelijke gegevens veilig via mail te versturen, maakt Novicare gebruik van ZIVVER. De mails worden via een beveiligde omgeving versleuteld verzonden. Berichten die via ZIVVER zijn verzonden kunnen dus alleen door de juiste ontvanger worden gelezen.
Niet iedereen heeft zelf ook ZIVVER op zijn computer geïnstalleerd. In dat geval ontvangt u via e-mail een uitnodiging om het bericht (na identificatie) in een veilige webomgeving op te halen. U kunt veilig inloggen, het bericht lezen en desgewenst beantwoorden.

Social media button

Op de website is een button naar LinkedIn opgenomen. Voor meer informatie over de beveiliging van deze pagina kunt u de privacyverklaring van LinkedIn lezen.

Mailpoet

Voor het maken van onze nieuwsbrieven en het beheren van de adreslijsten hiervoor maken wij gebruik van het systeem Mailpoet. U kunt zich hier eenvoudig voor aan- en afmelden. Om te zien hoe Mailpoet omgaat met privacy kunt u hun website bezoeken: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

Cookies

Om onze website en dienstverlening beter te kunnen aanpassen aan uw wensen, verzamelen wij gegevens over het gebruik van de site. Wij maken daarvoor gebruik van ‘cookies’. Het gaat daarbij om anoniem gemaakte, niet herleidbare gegevens. Wij bewaren deze gegevens voor de periode van 1 jaar op een beveiligde server binnen Nederland en gebruiken ze enkel voor het beschreven doel. Vanzelfsprekend delen wij ze niet met derden.

Google Analytics

Google Analytics wordt door ons gebruikt om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. Wij hebben met google een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben daarnaast Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Google mag de gegevens niet verstrekken aan derden en de IP-adressen van bezoekers worden gepseudonimiseerd.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google Analytics raadplegen.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met onze beveiligingsbeheerder via:

Novicare
T.a.v. beveiligingsbeheerder
Europaplein 1
5684 ZC Best
T 0499-801 970

Een bezwaar of klacht proberen wij graag eerst zelf met u op te lossen. Mochten wij hier echter niet naar uw tevredenheid in slagen dan heeft u echter ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen privacyverklaring

Novicare behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De actuele versie is te allen tijde in te zien op de website.