Wij respecteren en bewaken uw privacy

Bij Novicare respecteren we uw privacy. We gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. U leest hier over alle persoons- en vertrouwelijke gegevens die we in het kader van onze dienstverlening verwerken. We leggen uit hoe we met deze gegevens omgaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verder kunt u hier lezen waar u terecht kunt met vragen over privacy.

 

Novicare verwerkt alleen gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van onze behandeldienst. Daarvoor zijn we gebonden aan de wettelijke grondslagen die de AVG beschrijft. Dat zijn:

 • Wettelijke verplichtingen (zoals wet WGBO)
 • Uitvoering overeenkomst (dit houdt in dat het verwerken van de gegevens noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld dat het bijhouden van een dossier nodig is voor een goede behandeling)
 • Toestemming (indien u na het informeren over het doel, zelf duidelijk toestemming heeft gegeven)

 

Novicare verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen bieden van passende zorg aan cliënten
 • Uitvoering kunnen geven aan de Zorgverzekeringswet
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

De gegevens in deze privacyverklaring zijn bedoeld voor cliënten die gebruik (willen) maken van eerstelijns behandeling, behandeling thuis. Voor de cliënten in woonzorginstellingen is het privacyreglement van de betreffende zorgorganisatie van toepassing.

 

De contactgegevens van Novicare kunt u vinden bij Contact.

 

Op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moeten zorgverleners een medisch dossier bijhouden waarin gegevens over de cliënt opgenomen worden. Novicare registreert alleen persoonsgegevens van cliënten in behandeling bij Novicare, die noodzakelijk zijn om de verschillende werkzaamheden die Novicare aanbiedt uit te voeren. Dit zijn de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BSN
 • Zorgindicatie
 • Medische en zorg informatie, indicaties, medicatie
 • Gegevens over uw huisarts en verzekering
 • Gegevens van uw contactpersonen (NAW, telefoonnummer, e-mailadres)

Novicare verwerkt vanzelfsprekend ook persoonsgegevens van haar medewerkers, in het kader van de bedrijfsvoering. Voor hen is een apart privacyreglement beschikbaar via de interne documenten van Novicare.

Uw behandelaar heeft beroepsgeheim. Wij behandelen alle informatie over u vertrouwelijk. Het geven van informatie aan anderen doen wij alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft.

 

U kunt ons altijd verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te beperken of te verwijderen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Ook heeft u recht op dataportabiliteit, recht op bezwaar, beperking en recht op inzage. U kunt hiervoor een mail of brief sturen naar uw behandelaar. Het is daarbij belangrijk uw verzoek duidelijk te beschrijven. Voeg ook uw volledige NAW-gegevens toe en een e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. We zijn verplicht altijd de identiteit van diegene die een verzoek indient vast te stellen. U krijgt zo snel mogelijk reactie, in ieder geval binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken.

 

U heeft altijd het recht om eerder gegeven toestemming weer in te trekken, denk bijvoorbeeld aan de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft ingeschreven. U kunt zichzelf uitschrijven via de afmeldmogelijkheid onderaan de nieuwsbrief. Wij zullen de gegevensverwerking zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijnen stoppen.

Ook bij medische gegevens heeft u recht op inzage in het dossier en kunt u wijzigingen laten aanbrengen, aanvullingen geven of (een deel van) uw dossier laten vernietigen. Dit is zo vastgelegd in de AVG en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Persoonlijke aantekeningen van behandelaren zijn hiervan uitgezonderd.

 

Novicare kan in uitzonderingssituaties (privacy van anderen) besluiten om u een bepaald deel van het dossier niet te laten inzien. Dit is in alle gevallen een belangenafweging waarbij Novicare haar argumenten en redenen motiveert.

Als u geen cliënt bent van Novicare kunt u, om gebruik te maken van de genoemde rechten, contact opnemen met onze beveiligingsbeheerder, die met u zal bekijken of er eventueel aanvullende gegevens nodig zijn en hoe uw verzoek opgepakt kan worden. U kunt de beveiligingsbeheerder telefonisch bereiken via 0499-801 970 of schriftelijk via ons kantoor in Best:

 

Novicare
T.a.v. beveiligingsbeheerder
Europaplein 1, Gebouw 21, 2e etage
5684 ZC Best

 

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. In beginsel volgt een reactie binnen 4 weken met eenmaal een verlenging van 4 weken.

Novicare maakt gebruik van verschillende applicaties en systemen om alle gegevens overzichtelijk en gebruiksvriendelijk op te slaan. Met de leveranciers van deze applicaties en systemen zijn afspraken gemaakt over gegevensbescherming en veiligheid. Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

Novicare maakt bovendien gebruik van diverse beveiligingstechnieken zoals autorisatiebeheer, toegangsbeheer, wachtwoordbeleid en beveiligde servers. Alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden hebben toegang. Novicare ziet toe op de naleving van interne en externe afspraken bij de verwerking van uw gegevens.

Novicare heeft in het kader van de privacywet een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Wilt u contact met hem opnemen? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar privacy@novicare.nl onder vermelding van ‘functionaris gegevensbescherming’.

Om vertrouwelijke gegevens veilig via mail te versturen, maakt Novicare gebruik van ZIVVER. De mails worden via een beveiligde omgeving versleuteld verzonden. Berichten die via ZIVVER zijn verzonden kunnen dus alleen door de juiste ontvanger worden gelezen.

 

Niet iedereen heeft zelf ook ZIVVER op zijn computer geïnstalleerd. In dat geval ontvangt u via e-mail een uitnodiging om het bericht (na identificatie) in een veilige webomgeving op te halen. U kunt veilig inloggen, het bericht lezen en desgewenst beantwoorden.

Voor het maken van onze nieuwsbrieven en het beheren van de adreslijsten maken wij gebruik van het systeem Laposta. U kunt zich eenvoudig voor de nieuwsbrief aanmelden via onze website. Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarmee u de aanmelding definitief bevestigt. Deze kan bij uw ongewenste mail terechtkomen. Gaat er in dit proces iets verkeerd, dan kunt u ons benaderen via info@novicare.nl. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig via een link in de nieuwsbrief afmelden. U wordt dan automatisch uitgeschreven.

Om te zien hoe Laposta omgaat met privacy kunt u hun website bezoeken.

Wij bewaren de persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, passen wij die toe. Daarnaast heeft Novicare zelf bewaartermijnen ingesteld voor persoonsgegevens zonder wettelijk bewaartermijn.

 

Medische dossiers moeten conform de WGBO na afloop van de behandeling minimaal 20 jaar bewaard worden. Dit is een minimale bewaartermijn die in specifieke situaties verlengd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor goede hulpverlening, als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders, of er een andere wettelijke bewaartermijn geldt.

Website
Novicare verwerkt in het kader van haar werkzaamheden via haar website verschillende persoonsgegevens. Het gaat dan om gegevens van websitebezoekers, sollicitanten en behandelaren die via de website contact zoeken met Novicare of zich inschrijven voor de nieuwsbrief. De gegevens die hierbij verwerkt worden zijn: NAW-gegevens, telefoonnummers en mailadressen. Ook worden op de website nieuwsberichten gedeeld waarbij sprake kan zijn van persoonsgegevens van medewerkers en/of zorgorganisaties waarmee Novicare samenwerkt.

 

Cookies

Om onze website en dienstverlening beter te kunnen aanpassen aan uw wensen, verzamelen wij gegevens over het gebruik van de site. Wij maken daarvoor gebruik van ‘cookies’. Het gaat daarbij om anoniem gemaakte, niet herleidbare gegevens. Wij bewaren deze gegevens voor de periode van 1 jaar op een beveiligde server binnen Nederland en gebruiken ze alleen voor het beschreven doel. Vanzelfsprekend delen wij ze niet met derden.

 

Google Analytics

Google Analytics wordt door ons gebruikt om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. Wij hebben met google een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben daarnaast Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Google mag de gegevens niet verstrekken aan derden en de IP-adressen van bezoekers worden gepseudonimiseerd. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google Analytics raadplegen.

 

Social media

Novicare heeft een bedrijfspagina op de websites van Linkedin en Instagram. Op deze social media sites worden nieuwitems gedeeld waarbij sprake kan zijn van persoonsgegevens van medewerkers en/of zorgorganisaties waarmee Novicare samenwerkt. Op de Novicare website zijn buttons naar LinkedIn en Instagram opgenomen. Voor meer informatie over de beveiliging van deze social media pagina’s kunt u de privacyverklaring van LinkedIn en Instagram lezen.

Novicare deelt uw gegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • het nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Novicare hier een gerechtvaardigd belang voor heeft;
 • Novicare dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en –dienstverleners

 

Er is geen sprake van een verstrekking aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met onze beveiligingsbeheerder via:

 

Novicare
T.a.v. beveiligingsbeheerder
Europaplein 1, Gebouw 21, 2e etage
5684 ZC Best
T 0499-801 970

 

Een bezwaar of klacht proberen wij graag eerst zelf met u op te lossen. Mochten wij hier echter niet naar uw tevredenheid in slagen dan heeft u ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Novicare behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De actuele versie is te allen tijde in te zien op de website.

 

Versie 2.0, juli 2020